تنظیم شعله اجاق گاز – هنگامی که یک دکمه کنترل مشعل در زیادترین حد خود باشد دوره مشعل باید آبی بسوزد و داخل آن یعنی در قسمت وسط مشعل ارتفاع شعله باید در حدود 20 میلیمتر و برنگ آبی متمایل به سبز باشد

بیشتر بخوانید “تنظیم شعله اجاق گاز”